Test Quiz

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Đây là thắng cảnh nào?https://images.unsplash.com/photo-1502602898657-3e91760cbb34?ixlib=rb-4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=2673&q=80Tháp eiffelTháp truyền hình TokyoTháp nghiên PizzaToàn nhà PetronasTòa nhà Quốc hội Mỹ
211Thắng cảnh này thuộc quốc gia nào?https://images.unsplash.com/photo-1576675466684-456bcdeccfbf?ixlib=rb-4.0.3&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=2670&q=80NhậtHàn QuốcPhápNga