” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”

CÂU hỎI:

Ngày Cá Tháng Tư (01/04) mang ý nghĩa gì?

Đáp án:

Ngày Nói Dối


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 801 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOB9E8E8https://kaka.me/r/i6ewci6d𝕭𝖎𝖊̂̉𝖓…💝800 (Dự đoán: 801)
2IOBEFFZ6https://kaka.me/r/i6ewci7wGió Giao Mùa
800 (Dự đoán: 801)
3IOOU6IBFhttps://kaka.me/r/i6ewci7aACpzolove
798 (Dự đoán: 801)