Chính sách Vật phẩm Ảo

Cập nhật lần cuối: Tháng 7 năm 2022

Chương Trình Phát Triển Nhà Sáng Tạo Nội Dung KAKA (“Chương Trình”) được KAKA (“Nền Tảng”) tổ chức. 

Ai đủ điều kiện tham gia Chương Trình?

Người dùng dưới 18 tuổi (hoặc tuổi thành niên tại lãnh thổ tài phán của bạn) có thể tham gia Chương Trình khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Người dùng được chọn, trong độ tuổi từ 16 trở lên có thể tham gia Chương Trình. Những người dùng này được lựa chọn theo toàn quyền quyết định của riêng Nền Tảng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm thành tích trước đây của họ về việc tạo ra nội dung có chất lượng, số người theo dõi, v.v.


Xu

Ai có thể mua Xu? 

Người dùng Dịch Vụ của chúng tôi có thể mua “Xu ” trong ứng dụng (“Xu”) từ chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được cho phép và thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà chúng tôi tích hợp sẵn và ủy quyền. 

Mua Xu

Giá mua Xu sẽ được hiển thị tại thời điểm mua. Tất cả các khoản phí và khoản thanh toán cho Xu sẽ được trả bằng đồng tiền được nêu tại thời điểm mua thông qua cơ chế thanh toán liên quan. Các khoản thanh toán hối đoái, phí giao dịch nước ngoài và phí cho kênh thanh toán, nếu có, được dựa trên thỏa thuận của bạn với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan. 

Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho bất kỳ Xu mà bạn đã mua. Sau khi giao dịch mua của bạn đã hoàn tất, Xu sẽ được ghi có vào tài khoản người dùng của bạn (trong ứng dụng: mục số dư tài khoản).

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với giao dịch mua của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được nêu bên dưới. Chúng tôi sẽ cho bạn biết liệu có thể thực hiện thay đổi này hay không. Vui lòng lưu ý rằng việc thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá cũng như các khía cạnh khác trong giao dịch mua của bạn. 

Bạn có thể dùng Xu như thế nào

Xu có thể được dùng để mua Quà Tặng.  Không thể đổi Xu lấy tiền mặt hoặc đồng tiền pháp định hoặc tiền tệ của bất kỳ tiểu bang, vùng hoặc bất kỳ đơn vị chính trị nào hoặc bất kỳ hình thức tín dụng nào khác. 

Xu chỉ có thể được sử dụng trên Nền Tảng của chúng tôi và như một phần Dịch Vụ của chúng tôi, và không thể được kết hợp hoặc sử dụng cùng với các khuyến mãi, phiếu mua hàng, chiết khấu hoặc ưu đãi đặc biệt khác, trừ những trường hợp do chúng tôi chỉ định.

Không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng Xu cho bất kỳ người dùng Dịch Vụ hoặc bên thứ ba nào khác trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản. Việc bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc hình thức định đoạt khác đối với bất kỳ Xu nào, mà không phải do chúng tôi thực hiện, đều bị nghiêm cấm một cách rõ ràng. 

Xu được tích lũy không tạo thành tài sản và không thể chuyển nhượng: (a) khi tử vong; (b) như là một phần của vấn đề quan hệ trong gia đình; hoặc (c) theo cách khác thông qua vận dụng pháp luật. 

Bất kỳ Xu nào được chuyển nhượng, bán hoặc bằng cách khác chuyển giao khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi đều không có hiệu lực. Bất kỳ người dùng Dịch Vụ nào vi phạm quy định hạn chế này đều có thể bị chấm dứt tài khoản của họ, bị tước Xu khỏi tài khoản của họ và/hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại và các chi phí kiện tụng và giao dịch.

Tất cả Xu của người dùng sẽ tự động hết hạn khi tài khoản của người dùng chấm dứt vì bất kỳ lý do nào. 

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối trong việc quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ Xu khi chúng tôi có lý do hợp lệ để làm như vậy, trong bất kỳ trường hợp chung hoặc cụ thể nào, và rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn dựa trên việc chúng tôi thực hiện quyền đó. Nếu chúng tôi quyết định loại bỏ hoàn toàn Xu khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ qua việc thông báo cho bạn một cách hợp lý.  

Liên hệ với chúng tôi 

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với việc mua Điểm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: kakateamcs@gmail.com


QUÀ TẶNG 

Ai có thể mua Quà Tặng? 

Người dùng Dịch Vụ của chúng tôi có thể mua quà tặng trong ứng dụng (“Quà Tặng”) bằng cách đổi Xu lấy Quà Tặng. 

Mua Quà Tặng

Tỷ giá quy đổi giữa mỗi Xu và Quà Tặng sẽ được hiển thị trên Nền Tảng của chúng tôi tại thời điểm quy đổi. 

Giá công bố bao gồm cả thuế trừ khi luật áp dụng tại lãnh thổ tài phán của bạn quy định khác đi. Nếu bất kỳ Quà Tặng nào phải chịu thuế bán hàng tại lãnh thổ tài phán của bạn và bạn chưa nộp thuế bán hàng liên quan cho chúng tôi, thì bạn sẽ chịu trách nhiệm nộp khoản thuế bán hàng đó và bất kỳ khoản phạt hoặc tiền lãi liên quan nào cho cơ quan thuế hữu quan.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối trong việc quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ tỷ giá quy đổi nêu trên như chúng tôi xét thấy phù hợp theo toàn quyết định của riêng mình, trong bất kỳ trường hợp chung hoặc cụ thể nào, và rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn dựa trên việc chúng tôi thực hiện quyền đó.

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi đối với giao dịch mua của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email được nêu bên dưới. Chúng tôi sẽ cho bạn biết liệu có thể thực hiện thay đổi này hay không. Vui lòng lưu ý rằng việc thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá cũng như các khía cạnh khác trong giao dịch mua đó.

Trừ khi được quy định khác đi trong Chính Sách này, tất cả giao dịch bán Quà Tặng đều không thay đổi được và chúng tôi không hoàn tiền cho bất kỳ Quà Tặng đã mua nào. Khi bạn đổi Xu của mình lấy Quà Tặng, những Xu đó sẽ được khấu trừ từ tài khoản người dùng của bạn và Quà Tặng được ghi có vào tài khoản đó. 

Quà Tặng không thể được chuyển đổi thành hoặc quy đổi lấy Xu hoặc tiền mặt, hoặc được chúng tôi hoàn tiền hoặc bồi hoàn vì bất kỳ lý do nào. 

Quà Tặng mà bất kỳ người dùng nào đổi hoặc nhận được không tạo thành tài sản và không thể chuyển nhượng: (a) khi tử vong; (b) như là một phần của vấn đề quan hệ trong gia đình; hoặc (c) theo cách khác thông qua vận dụng pháp luật. 

Chúng tôi có thể thay thế các bản sao Quà Tặng đã đổi được trước đây, nếu chúng tôi xác định, theo quyền quyết định của riêng mình, rằng Quà Tặng mà người dùng đổi hoặc nhận được bị hỏng hoặc bị hư hại theo cách khác. Chúng tôi sẽ không tính thêm phí cho việc cấp lại Quà Tặng bị hỏng hoặc bị hư hại theo cách khác. Nếu bạn nhận được Quà Tặng bị hỏng hoặc bị hư hại theo cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: kakateamcs@gmail.com

Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào khác đối với tài khoản của bất kỳ Người Dùng nào bị xem là lạm dụng Chương Trình hoặc Chính Sách này.

Bạn có thể sử dụng Quà Tặng như thế nào

Khi chức năng này được tích hợp sẵn trên Dịch Vụ, bạn có thể đóng góp Quà Tặng cho Nội Dung Người Dùng bằng cách nhấp vào nút “Tặng Quà” bên dưới Nội Dung Người Dùng liên quan.

Khi bạn đã đóng góp Quà Tặng cho một Nội Dung Người Dùng, Quà Tặng này sẽ được lấy ra khỏi tài khoản của bạn và chuyển đổi thành Kim Cương (như được định nghĩa và giải thích thêm dưới đây) trong tài khoản của Bên Cung Cấp Nội Dung. 

Vui lòng lưu ý rằng khi bạn tặng Quà Tặng cho người dùng khác, bạn thực hiện việc này công khai để những người dùng Dịch Vụ khác (bao gồm người nhận Quà Tặng) có thể thấy tên, tên định danh người dùng (user ID) và thông tin chi tiết về Quà Tặng mà bạn đã tặng. 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì với Quà Tặng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: kakateamcs@gmail.com.


KIM CƯƠNG 

Ai có thể kiếm được Kim Cương?

Bên Cung Cấp Nội Dung được KAKA xác minh sẽ có quyền nhận tín dụng (“Kim Cương”).

Làm thế nào để bạn kiếm được Kim Cương?

Kim Cương là thước đo độ phổ biến của Nội Dung Người Dùng có liên quan. Kim Cương được dựa trên số Quà Tặng mà Bên Cung Cấp Nội Dung nhận được, theo tỷ lệ chuyển đổi sẽ do chúng tôi quyết định trong từng thời kỳ theo quyền tùy nghi quyết định của riêng mình. 

Để cho rõ ràng, người dùng không thể mua Kim Cương. 

Không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng Kim Cương cho bất kỳ người dùng Dịch Vụ hoặc bên thứ ba nào khác trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản. 

Không thể đổi Kim Cương lấy Xu hoặc Quà Tặng được trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản

Việc bán, trao đổi, chuyển giao, hoán đổi, chuyển nhượng hoặc hình thức định đoạt khác đối với bất kỳ Kim Cương nào, mà không phải do chúng tôi thực hiện, đều bị nghiêm cấm một cách rõ ràng. 

Kim Cương được tích lũy không tạo thành tài sản và không thể chuyển nhượng: (a) khi tử vong; (b) như là một phần của vấn đề quan hệ trong gia đình; hoặc (c) theo cách khác thông qua vận dụng pháp luật. 

Bất kỳ Kim Cương nào được chuyển nhượng, bán hoặc bằng cách khác chuyển giao khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi đều không có hiệu lực. Bất kỳ người dùng Dịch Vụ nào vi phạm quy định hạn chế này đều có thể bị chúng tôi chấm dứt tài khoản của họ, bị tước Kim Cương khỏi tài khoản của họ và/hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại và các chi phí kiện tụng và giao dịch.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối trong việc quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ Kim Cương khi chúng tôi xét thấy phù hợp theo toàn quyết định của riêng mình, trong bất kỳ trường hợp chung hoặc cụ thể nào, và rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn dựa trên việc chúng tôi thực hiện quyền đó.

Bạn có thể hủy tài khoản của mình vào bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn theo Chính Sách. Tất cả Xu, Quà Tặng hoặc Kim Cương trong tài khoản của bạn sẽ bị hủy ngay sau khi tài khoản của bạn bị hủy hoặc chấm dứt. Bất kỳ Xu, Quà Tặng hoặc Kim Cương chưa được sử dụng hoặc chưa được hoán đổi nào đều sẽ không được hoàn tiền, vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng chúng trước khi chấm dứt tài khoản của mình.