ĐỐ VUI NGÀY 11/04/2023

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Một năm có 7 tháng 31 ngày. Vậy tháng nào có 28 ngày?https://kaka.me/r/i6eozzzfTháng 2Tháng 12Tháng 4Tháng nào cũng có.