ĐỐ VUI NGÀY 11/05/2023

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: “lăn/phải/bếp/Muốn/vào/ăn”https://kaka.me/r/i6e6o7iiMuốn lăn vào bếp phải ănMuốn ăn phải lăn vào bếpMuốn vào bếp ăn phải lăn