[QUIZ] AFF – Kết quả dự đoán theo trận


TRẬn 26. [CHUNG KẾT] VIỆT NAM – Thái Lan

Kết quả: Thái Lan

Tổng số người dự đoán đúng: 18

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN18
2IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/1bb2e3912ed6c7889ec7.jpgLanh Vũ✨️197020
3IW67A8COhttps://img.uploadbeat.me/image/9b35aaf846bcafe2f6ad.jpgNguyen Van Quyen22
4IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d77fc8500517ec49b506.jpgSweet Chocolate13
5IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/8c719b0172469b18c257.jpgMỹ Dung ,SN ,196125
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ec81517fa50130e4a41.jpgSuongvo11
7IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi11
8IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
9IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy32
10IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/2165de59371ede40870f.jpgNguyễn Nga35

TRẬn 25. [CHUNG KẾT Lượt ĐI] VIỆT NAM – Thái Lan

Kết quả: HOÀ

Tổng số người dự đoán đúng: 10

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWF6A897https://img.uploadbeat.me/image/de0e172d96697f372678.jpgNguyễn Quyết Thắng11
2IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi8
3IW67A8COhttps://img.uploadbeat.me/image/9b35aaf846bcafe2f6ad.jpgNguyen Van Quyen15
4IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/2165de59371ede40870f.jpgNguyễn Nga15
5IWZDF0E8https://s120-ava-talk.zadn.vn/1/0/b/0/2/120/9918e6fb464e6579fb369b3a3d7a95ef.jpgTrương Hùng Tín16
6IO67BB6Zhttps://img.uploadbeat.me/image/d8a7918218c5f19ba8d4.jpgSuSin17
7IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN18
8IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/7ec81517fa50130e4a41.jpgSuongvo18
9IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d77fc8500517ec49b506.jpgSweet Chocolate19
10IW87F697https://img.uploadbeat.me/image/bb4257b43bf3d2ad8be2.jpgNơi Xa22

TRẬn 24. [Bán Kết 2 Lượt về] Thái Lan – Malaysia

Kết quả: Thái Lan vào chung kết

Tổng số người dự đoán đúng: 26

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo25
2IW600ZZChttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/a12813a52767cb399276.jpgNgọchoang27
3IW8F6EIBhttps://img.uploadbeat.me/image/e5176cc2fb8612d84b97.jpgLam Toan25
4IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân28
5IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN28
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
7IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh30
8IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết32
9IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi34
10IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35

TRẬn 23. [Bán Kêt 1 Lượt về] Việt Nam – Indonesia

Kết quả: Việt Nam vào chung kết

Tổng số người dự đoán đúng: 39

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy39
2IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi39
3IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị40
4IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga40
5IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung40
6IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh38
7IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛38
8IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban38
9IOB78FI6https://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/f628350e156dfa33a37c.jpgMinh Thái40
10IWDZDUZEhttps://img.uploadbeat.me/image/1978fd7c223bcb65922a.jpgNguyễn Ngọc Bảo Anh38

TRẬn 22. [Bán Kêt 1 Lượt Đi] Malaysia – Thái Lan

Kết quả: Malaysia Thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 13

RankUidAvatarUserNameLucky_numb
1IWA68D6Uhttps://img.uploadbeat.me/image/a153b7ed5ba9b2f7ebb8.jpgTHANH NIÊN VIỆT NAM15
2IW7ACAUFhttps://img.uploadbeat.me/image/fe7c500b654c8c12d55d.jpgN B H15
3IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín16
4IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate16
5IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử18
6IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung20
7IOZ7C9F9https://img.uploadbeat.me/image/e17a9f97fcd0158e4cc1.jpgThu Nguyen21
8IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy22
9IW6UAOBIhttps://img.uploadbeat.me/image/3bdf3042a4054d5b1414.jpgPhạm Mạnh Sáu2
10IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav26

TRẬn 21. [Bán Kêt 1 Lượt Đi] Indonesia – VIỆT NAM

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 15

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW7ACAUFhttps://img.uploadbeat.me/image/fe7c500b654c8c12d55d.jpgN B H15
2IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín16
3IO79D9IFhttps://img.uploadbeat.me/image/fb89a08a75cd9c93c5dc.jpgMai Thị Nguyệt12
4IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi12
5IW87WE99https://img.uploadbeat.me/image/5af655dd909979c72088.jpgXuanthuy11
6IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate10
7IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
8IO67BB6Zhttps://img.uploadbeat.me/image/d8a7918218c5f19ba8d4.jpgSuSin5
9IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh28
10IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm33

TRẬn 20. VIỆT NAM – MYANMAR

Kết quả: VIỆT NAM thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 38

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng38
2IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban38
3IW87F697https://img.uploadbeat.me/image/bb4257b43bf3d2ad8be2.jpgNơi Xa38
4IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung37
5IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx37
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo40
7IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga40
8IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh40
9IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate40
10IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân40

TRẬn 19. MALAYSIA – SINGAPORE

Kết quả: MALAYSIA thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 16

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh19
2IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần25
3IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân28
4IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử30
5IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
6IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung30
7IW7BZAEChttps://img.uploadbeat.me/image/5746d94e3809d1578818.jpgMinh Tien Chau1
8IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung32
9IWZB8FO9https://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/6415b667fe3d1163482c.jpgTrần Đình Quý32
10IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav34

TRẬn 18. Thái Lan – Campuchia

Kết quả: Thái Lan thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 35

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh35
2IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung35
3IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần35
4IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị35
5IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi36
6IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav33
7IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN33
8IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx37
9IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘37
10IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh32

TRẬn 17. INDONESIA – PHILIPPINES

Kết quả: Indonesia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 36

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate36
2IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín36
3IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng36
4IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
5IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
7IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘35
8IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh35
9IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung35
10IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị35
11IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav34

TRẬn 16. Singapore – Việt Nam

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 2

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN10
2IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung10

TRẬn 15. Myanmar – Lào

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 1

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính12

TRẬn 14. CamPuchia – myanmar

Kết quả: Campuchia Thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 30

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx31
2IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu28
3IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín32
4IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban32
5IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav33
6IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng33
7IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân34
8IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛34
9IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh26
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍN34

TRẬn 13. INDONESIA – THÁI LAN

Kết quả: Hoà

Tổng số người dự đoán đúng: 8

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung10
2IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm11
3IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín12
4IOZIWE7Ohttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/76eabbc34523aa7df332.jpgNguyễn Văn Thiết2
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛21
6IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần22
7IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh30
8IWCDE6COhttps://zpsocial-f45-w240.zadn.vn/318459632909c6579f18.jpgNguyễn Anh Tuấn66

TRẬn 12. VIỆT NAM – MALAYSIA

Kết quả: VIỆT NAM thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 44

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi45
2IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung45
3IWDZDUZEhttps://img.uploadbeat.me/image/1978fd7c223bcb65922a.jpgNguyễn Ngọc Bảo Anh45
4IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav42
5IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh42
6IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy46
7IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng42
8IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN41
9IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo40
10IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga40

TRẬn 11. SINGAPORE – LÀO

Kết quả: SINGAPORE thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 33

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx33
2IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘32
3IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân34
4IOZ7C9F9https://img.uploadbeat.me/image/e17a9f97fcd0158e4cc1.jpgThu Nguyen34
5IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛35
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
7IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
8IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN35
9IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh35
10IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung35

TRẬn 10. Thái lan – philippines

Kết quả: Thái Lan thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 34

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IWA68D6Uhttps://img.uploadbeat.me/image/a153b7ed5ba9b2f7ebb8.jpgTHANH NIÊN VIỆT NAM34
2IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
3IW8II8IIhttps://img.uploadbeat.me/image/eb3bd90e2d49c4179d58.jpgĐinh thị Mỹ Dung35
4IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân35
5IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
7IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav36
8IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate32
9IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛36
10IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH36

TRẬn 9. Indonesia – Brunei

Kết quả: Indonesia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 38

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA9ADOAhttps://zpsocial-f48-w240.zadn.vn/31ff1d8cf48d1ad3439c.jpgThanh Tâm38
2IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh38
3IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng38
4IWA68D6Uhttps://img.uploadbeat.me/image/a153b7ed5ba9b2f7ebb8.jpgTHANH NIÊN VIỆT NAM38
5IOZOOFA9https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLý Huy39
6IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi39
7IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu36
8IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh40
9IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav35
10IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35

TRẬn 8. Malaysia – Lào

Kết quả: Malaysia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 33

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOUFDBDZhttps://img.uploadbeat.me/image/d8f8d2db349cddc2848d.jpgSweet Chocolate33
2IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav33
3IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛà32
4IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban34
5IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
6IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa35
7IWDBWCOChttps://img.uploadbeat.me/image/7b0fbd8438c3d19d88d2.jpg⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ C35
8IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx35
9IOWDD609https://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/b6e8ffe5133bff65a62a.jpgCúc Đoàn Thị35
10IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi35

TRẬn 4. Lào – Việt Nam

Kết quả: Việt Nam thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 45

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng45
2IWFD0CCOhttps://zpsocial-f41-w240.zadn.vn/111a2c4e719e9dc0c48f.jpgTân Huỳnh45
3IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi45
4IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav45
5IO97U7F7https://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngTú Trần45
6IWFE7FBDhttps://f31-w240-zp.zdn.vn/943bf1ecbb5e5100084f.jpgLại Thế Chính45
7IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu46
8IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/40dfea639024797a2035.jpgLanh Vũ✨️197046
9IW9D0O7Fhttps://img.uploadbeat.me/image/af1cf8e6d9a130ff69b0.jpgThiencx48
10IWZC9DAZhttps://img.uploadbeat.me/image/44c24839c47e2d20746f.jpg꧁༺gió࿐❄ⓛào̲̅๛42

TRẬn 3. Myanmar – Malaysia

Kết quả: Malaysia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 21

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOB80ICFhttps://zpsocial-f46-w240.zadn.vn/c5cbf151138efcd0a59f.jpgMinh Trung Phạm20
2IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung20
3IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân25
4IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭15
5IW69DZ8Whttps://img.uploadbeat.me/image/92d30256f112184c4103.jpg💃LN15
6IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
7IW9FICW9https://zpsocial-f35-w240.zadn.vn/a75af0fd3e90d3ce8a81.jpgThanhnguyen32
8IOZ67UCFhttps://f23-w240-zp.zdn.vn/7a6a853e1d2ef670af3f.jpgVtadangvanthanh34
9IOWD8CCEhttps://img.uploadbeat.me/image/e3698c49070dee53b71c.jpgVăn Chử35
10IOO60DBFhttps://img.uploadbeat.me/image/40dfea639024797a2035.jpgLanh Vũ✨️197035

TRẬn 2. BRUNEI – THÁI LAN

Kết quả: Thái Lan thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 38

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân38
2IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh38
3IW9OFC9Bhttps://img.uploadbeat.me/image/59a11d34e2730b2d5262.jpgMs Tuyết Phượng38
4IWA9WEC0https://img.uploadbeat.me/image/c4617cf808bfe1e1b8ae.jpgXuan Ban39
5IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín39
6IOAFOA6Ahttps://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/6d35ad9a5af9b5a7ece8.jpgNobitav40
7IOUEO8B8https://zpsocial-f49-w240.zadn.vn/67750007bbb654e80da7.jpgThọ Trịnh40
8IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo35
9IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga35
10IW6IC9OEhttps://img.uploadbeat.me/image/1255e291ded4378a6ec5.pngLê Văn Hoa35

TRẬn 1. CAMPUCHIA – PHILIPPINS

Kết quả: Campuchia thắng

Tổng số người dự đoán đúng: 13

RankUidAvatarUserNameLucky_number
1IW7OF97Uhttps://img.uploadbeat.me/image/50ddaef15ab6b3e8eaa7.jpgHiên?Hiển🐭15
2IOA99OE9https://img.uploadbeat.me/image/5e8edf5c571bbe45e70a.jpgLê Nguyễn Kim Ngân25
3IO8AWC9Fhttps://img.uploadbeat.me/image/b44d0e2be36c0a32537d.jpgBillHuynh26
4IWBZF606https://img.uploadbeat.me/image/7cf15b23cd64243a7d75.jpgthehung30
5IWF90CBZhttps://img.uploadbeat.me/image/6ee87ab884ff6da134ee.jpgSuongvo30
6IO0IDDEOhttps://img.uploadbeat.me/image/c00af7e503a2eafcb3b3.jpgNguyễn Nga30
7IW7UIDBOhttps://img.uploadbeat.me/image/bb7a8db63af1d3af8ae0.jpgDao Duy Vu32
8IWZDF0E8https://zpsocial-f47-w240.zadn.vn/1c0d6149c3722c2c7563.jpgTrương Hùng Tín32
9IOUBU8BChttps://zpsocial-f52-w240.zadn.vn/f8130b7380466e183757.jpgNguyễn Hoàng Anh34
10IWZFIFAZhttps://zpsocial-f44-w240.zadn.vn/34655545a89944c71d88.jpgTrịnh Quang Khởi35

GIải thưởng TRẬN

Mỗi trận có 10 giải thưởng cho 10 người có kết quả dự đoán trúng, có con số sự đoán số người trả lời giống bạn gần đúng nhất và sớm nhất. (Lưu ý không phải tỉ số)

Kết quả dự đoán được khoá trước giờ bắt đầu mỗi trận đấu.

Vòng bảng: 100 xu BẠC

Vòng bán kết: 10 xu VÀNG + 500 xu BẠC

Trận chung kết: 20 xu VÀNG + 1000 xu BẠC

(Sân chơi này không tổ chức cũng như không khuyến khích các hình thức cá độ với bất cứ hình thức nào)